اعضاء شورا

1- رییس شورا : 

2-  دبیر شورا :

3-   نمایندگان دانشکده سینما و تئاتر :

4-  نمایندگان مجموعه پردیس کرج :

5-  نمایندگان  پردیس باغ ملی :

6-   نمایندگان پردیس ولیعصر :