انتخابات صندوق قرض الحسنه کارکنان

انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه هنر چهارشنبه دهم آبان جاری در سالن شهید جانبزرگی دانشگاه هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر در این انتخابات شهرزاد اکبری فرجاد(215رأی)، علیرضا سلیمانی(204رأی)، مجتبی دریائیان(199رأی)، سید رضا ربیعی(158رأی) و احمد نائینی(151رأی) کسب نمودند و به عنوان اعضای هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه هنر انتخاب شدند. نرگس اشرفی با 89رأی و ولی اله سابقی با 46 رأی به عنوان اعضای علی البدل این صندوق انتخاب شدند.

همچنین اشرف السادات حیدری با کسب 189 رأی به عنوان بازرس صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه هنر انتخاب شد.