مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

تورج شفابخش : مدیر امور اداری و پشتیبانی

پست الکترونیک: 

رزومه