مدیریت امور مالی

 

 

مریم فرضی : سرپرست امور مالی 

پست الکترونیک: 

رزومه