اعضا دبیرخانه

 

معاون اداری و مالی  : رییس هیات اجرایی 

مدیر امور اداری و پشتیبانی  : دبیر هیات اجرایی

رییس اداره کارگزینی : عضو هیات اجرایی 

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری : عضو هیات اجرایی 

نماینده کمیسیون هیات امنا : عضو هیات اجرایی 

یک نفر مدعو : عضو هیات اجرایی