معاونین سابق اداری و مالی

 

۱- دکتر سید جواد سلیمی                  از ۷۶/۰۹/۲۳        لغایت      ۷۷/۰۹/۰۳

۲- دکتر سید ابوتراب احمد پناه        از ۷۷/۰۹/۰۳        لغایت       ۸۴/۰۴/۰۱ 

۳- دکتر ایرج داداشی                         از ۸۴/۰۴/۰۱        لغایت      ۸۵/۱۰/۱۷

۴- دکتر احمد رهبری                           از ۸۵/۱۰/۱۷        لغایت      ۸۶/۰۹/۰۳ 

۵- دکترسید بهشید حسینی               از ۸۶/۰۹/۰۳       لغایت     ۸۷/۱۲/۲۶ 

۶- دکتر محمد تقی آشوری                 از ۸۷/۱۲/۲۶      لغایت     ۸۹/۰۸/۲۹ 

۷- دکتر احمد رهبری                            از ۸۹/۰۹/۰۱        لغایت     ۹۰/۱۱/۰۱ 

۸- دکتر سید جواد سلیمی                   از ۹۰/۱۱/۰۱         لغایت     ۹۳/۰۳/۳۱ 

۹- دکتر منوچهر معظمی                     از ۹۳/۰۳/۳۱      لغایت     ۹۴/۰۳/۱۱ 

۱۰- دکتر سید علی بدری                      از ۹۴/۰۳/۱۱       لغایت     ۹۵/۰۴/۰۲ 

۱۱- دکتر میترا حبیبی                             از ۹۵/۰۴/۰۲       لغایت     ۹۶/۰۴/۱۲

۱۲- دکتر سید بهشید حسینی             از ۹۶/۰۴/۱۲      لغایت     ۹۷/۱۰/۱۲ 

۱۳- دکتر داود قنبریان                        از ۹۷/۱۰/۱۲       تاکنون