اعضاء شورا

1- رییس شورا : 

2-  دبیر شورا :

3-   نمایندگان دانشکده سینما و تئاتر : آقایان احمد نائینی و محمدرضا حائری 

4-  نمایندگان مجموعه پردیس کرج : خانم شهرزاد اکبری - آقای سیروس کریمی پور 

5-  نمایندگان  پردیس باغ ملی : آقای کورش نجفی فرد - خانم نرگس اشرفی 

6-   نمایندگان پردیس ولیعصر : آقای بهرام حسین زاده - خانم لعیا میزبان 

آقای مسعود رحیمی (عضو علی البدل پردیس ولیعصر)