مدیر امور مالی

 

 

مریم فرضی : مدیرامور مالی 

پست الکترونیک: 

رزومه