مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

دکتر علیرضا پورشبانان : مدیر امور اداری و پشتیبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: a.pourshabanan@art.ac.ir

رزومه