معاون اداری و مالی

 دکترداود قنبریان  : معاون اداری و مالی 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: dghanbarian@yahoo.com

 رزومه